• L14159034
 • موسسه عصر برنا

  موسسه عصر برنا

  موسسه عصر برنا


  موسسه فرهنگی پژوهندگان عصر برنا، توسط تعدادی از فرهنگیان با سابقه که دارای تجارب ارزشمندی در سیستم

  آموزش و پرورش و وزارت علوم ایران و خارج از کشور می باشند، تاسیس گردیده که با سوابق طولانی در این مسیر

  راهنمای خوبی برای دانشجویان و پژوهندگان علوم در رشته ها و در مقاطع مختلف تحصیلی می باشند.

  جزئیات
  کلمات کلیدی